GDPR

  • GDPR

Ons privacybeleid

Amazingdog.eu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Amazingdog.eu  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

– Het reageren naar aanleiding van uw vragen via het contactformulier

– Het aangaan van overeenkomsten

– Contact met u houden of opnemen als u een artikel of dienst bij ons gekocht heeft.

– Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam, woonplaats, telefoonnummer, E-mailadres.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden, tenzij dit nodig is om de verkoopsovereenkomst tot een goed einde te brengen. Dit kan, maar is niet beperkt tot, de volgende gevallen: het afronden van de betaling, het verzenden van een pakje.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Indien u een artikel of dienst bij ons koopt worden uw gegevens verstrekt aan de betaalintegratie of aan de verzenddienst. 

Bewaartermijn:

Amazingdog.eu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Indien u ons contactformulier gebruikt, of een bestellig plaatst, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met ons privacy beleid.

close

Krijg gratis opvoedingstips én een code voor
10% korting!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

Have no product in the cart!